اساسنامه

اساسنـامـه انجـمن خیریه و خـدمـات اجتمـاعـی بنـدرعبـاس

مــاده  (1) ـ به منظور تحكیم و تقویت حس  نوعدوستی و بشردوستی و به منظور كم كردن  و از بین بردن مشكلات محلی و كمك  در جهت توسعه و بهبود وضع اجتماعی مردم  این محل احساس می شود كه انجام این  منظور در انجمن غیرانتفاعی به نام  انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس  متمركز گردد تا وصول اهداف فوق میسر  شود.

مــاده (2) ـ این انجمن به هیچ یك از احزاب و  یا دستجات سیاسی  وابستگی ندارد و تصمیمات و اعمال آن و همچنین مواد این  اساسنامه باید با  قوانین جاری كشور منطبق باشد.

تبصــره ـ چنانچه افراد واجد شرایط بستگی به یكی از احزاب قانونی كشور داشته باشند قبول عضویت آنان در این انجمن بلامانع است.

مــاده (3) ـ انجمن دخالتی در امور سیاسی كشور ندارد.

مــاده (4) ـ این انجمن برای مدت نامحدود تأسیس می شود.

مــاده (5) ـ وظیفه انجمن منحصراً مربوط به امور خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس است.

 تبصره :در صورت تشخیص هیئت مدیره انجمن می تواند علاوه بر شهر بندرعباس به سایر نقاط کمک نموده و خدمات رساند.

مــاده (6) ـ محل این انجمن در شهر بندرعباس است خیابان امام خمینی جنب مسجد گله داری محل خود انجمن می باشد.

مــاده (7) ـ اعضاء انجمن بایستی پایبند به احکام شرعی و قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران باشند

مــاده  (8) ـ اعضاء انجمن به دو دسته تقسیم  می شوند: الف) اعضاء موسس: این اعضاء  كسانی هستند كه انجمن خیریه و خدمات  اجتماعی بندرعباس را تأسیس نموده و  یا سكونت دائمی آنها در شهر بندرعباس می باشد و به انجمن كمك مادی می نمایند. ب) اعضاء انجمن عبارتند از كلیه زنان و مردانی كه كارت عضویت از این انجمن در دست داشته باشند و طبق مقررات این انجمن ماهانه به انجمن كمك مادی نمایند.

مــاده (9) ـ اركان انجمن عبارتند از:

الف) مجمـع عمـومـی                           ب) هئیت مـدیـره و بـازرسین 

مــاده (10) ـ مجمع عمومی عادی هر شش ماه یكبار تشكیل می گردد و وظایف آن به قرار زیر است:

الف) استماع گزارش فعالیتهای انجمن كه به وسیله هئیت مدیره تقدیم می گردد و اظهارنظر نسبت به فعالیتهای مزبور

ب) استماع گزارش امورمالی انجمن كه توسط خزانه دار در مجمع عمومی قرائت می شود و اظهارنظر راجع به آن و تصویب بیلان انجمن

ج) بحث در رابطه با خط مشی انجمن و تغییر اساسنامه انجمن در صورت لزوم

د) انتخاب هئیت مدیره

هـ  ) تعیین تاریخ برگزاری انتخابات هیئت مدیره و تعیین هیئت  پنج نفره از  میان اعضاء مجمع عمومی جهت اجراء و نظارت بر انتخابات هیئت  مدیره و  بازرسین انجمن.

مــاده (11) ـ جلسه مجمع عمومی با حضور نصف به علاوه یك اعضاء موًسس و اعضاء انجمن در جلسه رسمیت می یابد.

تبصره  1: هیئت مدیره موظف است یکماه قبل از  پایان دوره، زمان تشکیل مجمع عمومی  را تعیین و با اطلاع رسانی بوسیله  دعوتنامه یا اعلان در مساجد و یا از  طریق جراید اعضاء را دعوت نماید. در  صورتی که مجمع عمومی به حد نصاب نرسد  ظرف مدت یکماه مجمع عمومی دوم تشکیل  شده و با هر تعداد اعضاء شرکت کننده  رسمیت خواهد داشت .

تبصره 2: هر کدام از اعضاء برای شرکت در  جلسه  مجمع عمومی و انتخابات لازم است دارای سن قانونی باشند یعنی اعضایی که  به  سن قانونی 18 سال تمام رسیده اند حق رأی در مجمع عمومی و انتخابات هیئت   مدیره را خواهند داشت .

مــاده (12) ـ تصمیمات مجمع عمومی با دو سوم آرا به تصویب خواهد رسید.

مــاده (13) ـ مذاكرات مجمع عمومی انجمن باید در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء عده حاضر در جلسه برسد.

مــاده  (14) ـ انتخاب هئیت مدیره برای مدت  دو سال شمسی و با رای مخفی و از بین  اعضاء به عمل می آید در صورت تساوی آرا  بین دونفر به وسیله قرعه تعیین می  گردد.

مــاده (15) ـ اصول وظایف هئیت مدیره بشرح زیر است:

الف) رسیدگی در حسن جریان امور مربوط به انجمن

ب) رسیدگی به اخذ تصمیم نسبت به مسایل مورد نظر انجمن

ج) بررسی و اخذ تصمیم نسبت به موضوعاتی كه از طرف هر یك از اعضاء پیشنهاد می شود.

د) تقدیم گزارش كلی فعالیت انجمن به مجمع عمومی

ه) تعیین حقوق كادر پرسنل انجمن

ط  ) هیئت مدیره میتواند از بین خود ویا خارج از هیئت شخصی  حقیقی ، مدیر  وخوشنام را به عنوان مدیر داخلی انتخاب وحدود اختیارات ، مدت  تصدی وحق  الزحمه او را تعیین نماید.

تبصره  : مدیر داخلی مجری مصوبات هیئت مدیره بوده ودرمحدوده اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره عمل خواهد نمود.

ح) تدوین آئین نامه های داخلی برای هیئت ها وکمیته های مختلف انجمن

مــاده (16) ـ اعضاء هئیت مدیره 7 نفر خواهد بود كه آنها از بین خود یك نفر رئیس یك نفر نایب رئیس یك نفر خزانه دار یك نفر دبیر با رأی مخفی انتخاب خواهند نمود.

تبصره ـ وظایف هئیت مدیره در این انجمن افتخاری است.

مــاده  (17) ـ در صورت فوت یا استعفای یكی  از اعضاء هئیت مدیره از نفری كه رأی  بیشتری در انتخابات گذشته داشته باشد از  طرف رئیس هئیت دعوت به عمل خواهد آمد.

مــاده (18) ـ كلیه مكاتبات عادی انجمن زیر نظر هئیت مدیره و به امضاء رئیس یا نایب رئیس و دبیر هئیت انجام خواهد شد.

تبصره  ـ مكاتبات مالی مربوط به امور مالی و اسناد و صدور چكها و یا انعقاد  قرارداد به امضاء رئیس یا نایب رئیس و خزانه دار خواهد بود.

مــاده  (19) ـ هئیت مدیره انجمن حداقل هر 10  روز یك بار تشكیل جلسه خواهد داد و  مصوبات و مصرحات انجمن در دفتری مخصوص  ثبت و به امضاء هئیت مدیره حاضر در  جلسه خواهد رسید.

مــاده (20) ـ وظایف بازرسان:

الف) این انجمن  دارای دو نفر بازرس برای مدت دو سال كه در  جلسه عمومی و از بین اعضاء  انتخاب می شوند خواهد بود و وظایف آنها افتخاری  است.

ب) انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

مــاده (21) ـ بازرسان بدون اینكه حق دخالت در عملیات انجمن را داشته باشند می توانند بدون حق رأی در جلسه های هئیت مدیره شركت نموده و موظفند نظارت نمایند كه از امور   انجمن طبق مقررات اساسنامه و آئین نامه هائیكه به وفق آن تنظیم می گردد  اداره شود و برای اینكار می توانند در هر موقع بنحویكه مانع از اداره  انجمن  نگردد كلیه دفاتر و حسابها و كلیه مدارك مالی انجمن را بازرسی نموده  و  دارائی آنرا مورد رسیدگی قرار دهند و به محض مشاهده خلاف و یا  بی نظمی مراتب را كتباً به هئیت مدیره اعلام و رفع نقیصه یا تغییر رویه خواهند خواست.

مــاده (22) ـ بازرسان انجمن موظفند لااقل  سالی دوبار به  حسابهای انجمن و به امور دفتری انجمن رسیدگی كامل نموده و  جریان بازرسی  خود را در دفتری مخصوص ثبت نمایند و تا 20 روز قبل از انعقاد  مجمع عمومی  سالیانه صورت حسابها و ترازنامه را تأیید و صحت آنرا با هر گونه  اظهارنظری  كه داشته باشند به هئیت مدیره تسلیم كنند تا هیئت مدیره نظرات  آنها را  ضمیمه گزارش خود نموده و به مجمع عمومی ارائه دهند.

مــاده (23) ـ هر  گاه بازرسان در ضمن اجرای  وظایف خود دعوت مجمع عمومی را بطور فوق العاده  لازم بدانند از هئیت مدیره  انجمن با ذكر موجب تقاضا در مدت 10 روز خواهد  بود و چنانچه هئیت مدیره ظرف  این مدت مجمع عمومی را دعوت نكرد بازرسان حق  خواهند داشت راساً مباردت به  دعوت مجمع عمومی نمایند و دستور جلسه مجمع را  خود تعیین و جلسه مجمع را به  ریاست سنی هر یك از اعضاء افتتاح كنند.

مــاده  (24) ـ هئیت مدیره و بازرسان انجمن مادامی كه جانشین آنها تعیین نشده باشد موظف هستند مسئولیت خود را كمافی السابق انجام دهند.

مــاده (25) ـ دارائی انجمن: دارایی انجمن  عبارتند از وسایل  دفتری از قبیل میز تحریر صندلی و مبل و اثاث مورد لزوم  كار به ارزش تقریبی  سی هزار ریال و هرا موالی که درآینده بنام انجمن ثبت  گردد.

مــاده (26) ـ درآمد انجمن:

الف) ورودیه و حق عضویت و سایر وجوهی كه اعضاء انجمن موظف به پرداخت آن بر طبق تصویب هئیت مدیره می باشد.

ب) هدایا و كمكهای مشخص به شرط آنكه قبول چنین هدایا مخالف اساسنامه نبوده و برای انجمن ایجاد مسئولیت نكند.

ج) وجوه حاصله از چاپ و فروش نتایج تحقیقات و مباحث علمی و ترجمه آثار از زبانهای خارجی به فارسی و بالعكس

د) كمكهای اداره اوقاف و سایر منابع خیریه

هـ ) درآمداز راه های شرعی که هیئت مدیره در هردوره تصویب میکند.

مــاده  (27) ـ مجمع عمومی می توانند موارد  تخلف از مقررات اساسنامه و یا عدم  رعایت اصول اخلاقی توسط هر یك از اعضاء  انجمن را مورد رسیدگی قرار داده و  در صورت لزوم آن عضو را مورد مواخذه  قرار  دهد.

تبصره: مواخذه مجمع عمومی بدین ترتیب است.

الف) تذكــر شفاهـی       ب) اخطار كتبـی          ج) اخــراج

مــاده (28) ـ دستور پرداخت هزینه ها در حدود بودجه مصوب به عهده هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره1: بودجه انجمن باید قبلاً به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

تبصره2: شروع سال مالی انجمن فروردین ماه هر سال و تنظیم بودجه در اسفند ماه هر سال خواهد بود.

مــاده (29) ـ انجمن دارای كمیته هایی به شرح زیر است:

الف) كمیته امور مالی و جمع آوری اعانات و رسیدگی به مساجد و اماكن مقدسه و متبركه و گورستانها

ب) كمیته امور اجتماعی و حقوقی

ج) كمیته رسیدگی به امور ورزشی و فرهنگی و هنری

د ) کمیته بهداشت ودرمان ورسیدگی به امور درمانگاه ها وبیمارستان های انجمن

مــاده  (30) ـ سرپرستی كمیته های مزبور به  عهده افرادی است كه در آن رشته تخصص  داشته و ذیعلاقه بوده و از اعضاء انجمن  باشند و یا از خارج انتخاب شوند و  در هر حال با تصویب هئیت مدیره خواهد  بود.

مــاده (31) ـ كمیته های  مزبور موظفند  چنانچه مشكلاتی در جریان امور مربوط به خود مشاهده نمودند به  انجمن پیشنهاد  نمایند تا ارائه طریق نموده و با مسئولین امر در میان  گذارده شود.

مــاده (32) ـ در مورد تصمیم به انحلال پس از پرداخت  بدهی مانده دارایی انجمن اعم از منقول و غیر منقول به یكی از مراكز خیریه  كشور اهدا خواهد شد.

مــاده (33) ـ هئیت مدیره هر وقت مقتضی  بداند  مجمع عمومی را دعوت به تشكیل جلسه فوق العاده خواهد نمود و كلیه  تغییرات  حاصله در مواد اساسنامه و با تدوین و تنظیم آیین نامه اجرایی آن با  مقررات  جاری كشور مغایرت نداشته و پس از اطلاع و تصویب مراجع صالحه به  مورد اجرا  گذارده خواهد شد.

مــاده (34) ـ انجمن در مورد موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی و دینی مجالس سخنرانیترتیب خواهد داد.

مــاده (35) ـ سوابق كلیه اعضاء موًسس و اصلی و افتخاری در انجمن نگهداری می شود و اسامی آنان در دفتر انجمن ثبت می گردد.

مــاده (36) ـ اساسنامه انجمن با اكثریت دو سوم آرا به تصویب خواهد رسید.

مــاده  (37) ـ انجمن می تواند در راستای  اهداف فرهنگی ، اجتماعی و دینی اساسنامه  نسبت به برگزاری نمایشگاه وجلسات  مختلف وچاپ نشریه به صورت ویژه نامه ،  فصلنامه ، ماهنامه ، هفته نامه ویا  روزنامه وسایر امور اطلاع رسانی با اخذ  مجوز از سازمانهای ذیربط اقدام  نماید.

مــاده (38) - انجمن در  راستای خدمات رسانی  بهتر وتحقق اهداف خود میتواند اقدام به تاسیس مراکز  درمانی وبیمارستانی ،  فرهنگی ، ورزشی وآموزشی با اخذ مجوز از موسسات ذیربط  نماید.

مــاده (39) - این انجمن بر اساس مقررات قانونی کشوری به ثبت میرسد ودارای شخصیت حقوقی خواهد بود.

تبصره : اساسنامه انجمن پس از اصلاحیه وتغییرات دارای 39 ماده29 بند و11تبصره در تاریخ 3/8/84 به تصویب مجمع عمومی رسید.