اطلاعیه قربانی سال 99

انجام قربانی به وکالت از شما و توزیع گوشت بین نیازمندان و فقرا