پروژها

پرورش دام - اشتغالزایی برای یک خانواده روستایی - با نظارت کارشناسان منتخب
یک خانواده منتخب روستایی زیر نظر کارشناسان توانمدسازی و با مسئولیت انجمن خیریه تعدادی گوسفند بومی، علوفه و مقداری تجهیزات مورد نیاز خریداری می‌کند.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس
1,110,000 تومان
از مبلغ کل 30,000,000 تومان
مشارکت می کنم