کمک هزینه زندگی 1402

امید است با حمایت‌های شما در سال پیش رو به تمامی درخواست‌ها رسیدگی و پاسخ مثبت دهیم.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 100,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

همراهان گرامی؛ در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۸۰۰ درخواست جهت کمک‌هزینه زندگی به انجمن خیریه داده شد؛ با مبلغ ۵۹۹ میلیون تومان از محل پرداخت زکات شما، توانستیم کمک هزینه‌ی زندگی ۶۰۷ مددجو (شامل مستمری ماهیانه، تعمیر یا خرید لوازم ضروری زندگی) را تامین نمائیم.

 

امید است با حمایت‌های شما در سال پیش رو به تمامی درخواست‌ها رسیدگی و پاسخ مثبت دهیم.

شماره حساب:

5041-7270-1043-4676

نزد بانک رسالت، به نام انجمن خیریه

و خدمات اجتماعی بندرعباس

ابتسام انصاری

ابتسام انصاری

هانیه خشنودی

هانیه خشنودی

احسان بیگدلی

احسان بیگدلی

میهمان

میهمان

خاله فاطمه

خاله فاطمه

نسرین

نسرین

ماریه

ماریه

میهمان

میهمان

بی بی نیره

بی بی نیره

فردوس

فردوس

آرمان

آرمان

فاطمه

فاطمه

فهیمه منصوری

فهیمه منصوری

ستار

ستار