مبلغ حمایت خود را مشخص کنید
یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

تومان

مشارکت شما در پروژه

0تومان

انتخاب شیوه پرداخت

پرورش دام - اشتغالزایی برای یک خانواده روستایی  - با نظارت کارشناسان منتخب
پرورش دام - اشتغالزایی برای یک خانواده روستایی - با نظارت کارشناسان منتخب
یک خانواده منتخب روستایی زیر نظر کارشناسان توانمدسازی و با مسئولیت انجمن خیریه تعدادی گوسفند بومی، علوفه و مقداری تجهیزات مورد نیاز خریداری می‌کند.