آزمایشگاه تشخیص طبی

پاراکلینیک آزمایشگاه درمانگاه حمزه در استان هرمزگان

انجام کلیه آزمایش های تشخیص پزشکی با تعرفه خیریه

طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی

نشانی پاراکلینیک آزمایشگاه درمانگاه حمزه : استان هرمزگان – شهر بندرعباس - محله اوزی ها - جنب مسجد گله داری درمانگاه حمزه

شماره تماس تلفن پاراکلینیک آزمایشگاه درمانگاه حمزه : 07632230002