پرسنل اداری

-مدیریت: منصور غلامشاهی

-روابط عمومی: ثریا حلمی

-پذیرش: فاطمه گل گلستانی

-مسئول کمیته ایتام: شهره پدرام

-مسئول کمیته شهری: هانیه جلالی

-مسئول دبیرخانه: عاطفه بندری پور

-مسئول واحد سلامت: لطف الله معینی

-مسئول حسابداری: مرجان مستوفی فرد

-مسئول کمیته روستایی و آتیه سازان: سیده فهیمه حسینی