ضوابط اجرای پویش

ضوابط طراحی، برنامه ریزی و اجرای پویش جمع آوری منابع مالی در انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس


مفاهیم

پویش جمع آوری منابع مالی: به مجموعه فعالیت های هدفمندی گفته می شود که برای رفع یک نیاز مشخص، با برنامه ایی مدون و در یک مدت زمان معین، به جمع آوری کمک های مالی در سطح جامعه می پردازد.

کارگروه ویژه اجرای پویش: متشکل از مدیر داخلی، کارمند بخش پذیرش، کارمند واحد روابط عمومی، نماینده کمیته مربوطه ( در صورتی که درخواست پویش از طرف یکی از کمیته های انجمن مطرح شده باشد) و دیگر افراد علاقه مند یا متخصص در زمینه موضوع پویش است. اینکارگروه بعد از پیشنهاد پویش ایجاد می شود و وظایف آن شامل موارد زیر است؛

 1. بررسی صحت و سقم پرونده و تصمیم گیری در خصوص احراز ویژگی های پویش؛
 2. پیگیری ابعاد مختلف پرونده؛
 3. تدوین و ارائه گزارش ها؛ (منظور گزارش های مالی، گزارش امداد رسانی، گزارش شروع و پایان مراحل مختلف پروه و مواردی از این دست است)
 4. ایجاد هماهنگی میان افراد و گرو های مرتبط با پرونده؛
 5. انجام ارزیابی از روند اجرای پویش؛ (مدیریت)

وظایف تیم روابط عمومی در قبال پویش چیست؟

 1. تولید محتوای موثر؛
 2. انتشار محتوا به شیوه کارآمد؛
 3. پاسخگویی سریع و مناسب به مخاطبان؛

ابعاد مهم پویش جمع آوری منابع مالی

 1. مشخص کردن نیاز

° تعیین دقیق نیاز و انجام تحقیقات موثر جهت شناسایی ابعاد مختلف این نیاز

نکته مهم: نیاز مطرح شده بایستی در حوزه عملکردی انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس باشد

♦ پرونده های مرتبط با حوزه سلامت به واحد درمان انجمن ارائه می شوند و درخواست بررسی در خصوص موارد زیر مطرح می شود:

 • تعیین محل مناسب درمان ( استان هرمزگان، دیگر استان ها، خارج از کشور)
 • برآورد میزان بودجه مورد نیاز درمان
 • برآورد میزان اثرپذیری درمان
 • مراقبت های بعد از عمل
 • نیازمندی ها و هزینه های پس از عمل جراحی

♦ پروندهای مرتبط با حوزه معیشت و تحصیل به واحدهای تحقیق شهری، روستایی یا آتیه سازان ارائه می شوند.

کمیته های شهری، روستایی و آتیه سازان می توانند جهت تأمین درخواسته های متقاضیان خود، پیشنهاد اجرای پویش را با مسئول پذیرش انجمن مطرح کنند. پیشنهادهایی که شرایط زیر را داشته باشند، در اولویت بررسی خواهند بود:

 1.  مربوط به نیازهای اولیه و اساسی زندگی باشد.
 2. از طریق منابع موجود انجمن قابل تأمین نباشد.
 3. با رعایت دستورالعمل برنامه ریزی و اجرای پویش جمع آوری منابع مالی انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس درخواست شده باشد.

همکاران گرامی توجه داشته باشید لازم است درخواست های ارائه شده از طریق کمیته ها تجمیع شود تا به حد نصاب موردنیاز برای اجرای پویش برسد.

حدنصاب مورد نیاز در شش ماهه ی ابتدای سال 1400، میزان مبلغ 20 میلیون تومان تعیین شده است

نکته مهم: در صورتی که پویش موفق به جمع آوری کل مبلغ مورد نیاز نشود، از سقف کمک کمیته ها برای تکمیل مبلغ و خرید لوازم مورد نیاز متقاضیان استفاده می شود.

° لازم است کارگروه ویژه اجرای پویش ابتدا اطمینان حاصل کند که منابع مالی مورد نیاز را نمی توان از هیچ منبع دیگری تامین کرد.