معرفی هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

سید عبدالله هاشمی
سید عبدالله هاشمی

سمت: رئیس هیئت مدیره

سید عباس هاشمی پور
سید عباس هاشمی پور

سمت: نائب رئیس

محمد ملایی
محمد ملایی

سمت: خزانه دار

سمیرا جلالی
سمیرا جلالی

سمت: دبیر

فرامرز عبداللهی
فرامرز عبداللهی

سمت: عضو

عامر بندری پور
عامر بندری پور

سمت: عضو

عبدالرحمن معتمد
عبدالرحمن معتمد

سمت: عضو

میرهاشم آزاده
میرهاشم آزاده

سمت: بازرس

داوود داوودیان
داوود داوودیان

سمت: بازرس