معرفی هیئت مدیره

  نام و نام خانوادگی سمت
سید عبدالله هاشمی رئیس هیئت مدیره
سید عباس هاشمی پور نائب رئیس
محمد ملایی خزانه دار
سمیرا جلالی دبیر
فرامرز عبداللهی عضو
عامر بندری پور عضو
عبدالرحمن معتمد عضو
میرهاشم آزاده بازرس
داوود داوودیان بازرس