اساسنامه

اساسنامه انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

ساختار عضوپذير (مجمع عمومي اعضا)

فصل اول - كليات و اهداف :

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس است که در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار "انجمن" ناميده مي شود .

ماده 2

نوع فعاليت: انجمن داراي ماهيت غيردولتي، غيرسياسي، غيرانتفاعي،  داوطلبانه و عام المنفعه مي باشد  و تحت عنوان مؤسسه غيرتجاري، غيرانتفاعي به ثبت مي رسد. انجمن فاقد سهم الشركه مي باشد .

ماده 3

موضوع فعاليت : موضوع فعاليت انجمن شامل امور اجتماعی و خیریه مي باشد كه با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود .

ماده 4

محدوده فعاليت انجمن در سطح استان هرمزگان  است.

ماده 5

مركز اصلي فعاليت  : مركز اصلي انجمن دراستان هرمزگان، بندرعباس خیابان امام خمینی، محله اوزیها جنب مسجد گله داری واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات شعبه يا دفترنمايندگي ايجاد نمايد .

ماده 6

تابعيت: انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده 7

مدت فعاليت انجمن از تاريخ تاسيس به مدت  نامحدود مي باشد .

ماده 8

اموال و دارائيهاي انجمن :

دارايي اوليه انجمن اعم از منقول و غيرمنقول 500/000/000 ( پانصد میلیون ) ريال مي‌باشد كه از سوي هيأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار انجمن قرار گرفته است .كليه مؤسسين اقرار نمودند حق مطالبه، استرداد ويا برداشت دارايي را تحت هيچ عنوان ندارند. با توجه به اينكه اين انجمن داراي ماهيت غير انتفاعي، داوطلبانه و عام المنفعه مي باشد لذا كليه منابع مالي ، درآمدها و اموال و دارائي هاي منقول و غيرمنقول كه توسط اعضاي انجمن يا اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي به انجمن اهدا مي شود يا درطول فعاليت انجمن بعنوان درآمد، حق عضويت، كمك و هبه كسب مي شود متعلق به شخصيت حقوقي انجمن بوده و صرفا براي اجراي اهداف مندرج دراساسنامه هزينه خواهد شد. اعضاي هيات مؤسس، اعضاي هيات مديره، بازرس، مديرعامل و ساير اعضا و كاركنان انجمن و همچنين وابستگان و ورثه آنها هيچگونه حق مالكيت نسبت به اموال و دارائي ها نخواهند داشت. انجمن داراي ماهيت غيرتجاري، غيرانتفاعي بوده و فاقد سهم الشركه مي باشد .

تبصره مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيات امناء و مديران انجمن حق معامله با انجمن را ندارند .

ماده 9

هيأت موسس انجمن اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده‌ اند و بعد از تأسيس تحت عنوان موسس مسئوليتي نخواهند داشت .

ماده 10

اهداف انجمن عبارتند از:

1- تقویت و تحکیم حس مسئولیت پذیری و نوع دوستی و ایجاد انگیزه در بین مردم برای مشارکت در امور خیریه و اجتماعی در جهت رفع مشکلات و معضلات جامعه

2- بهبود و ارتقاء سطح زندگی و معیشت نیازمندان و مساکین و آماده سازی آنها جهت توسعه و ارتقاء سایرشاخص های زندگی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی، بهداشتی و ...

3- استفاده مطلوب و بهینه از پتانسیل های موجود، همچنین توانمند سازی هر چه بیشتر افراد اجتماع برای رسیدن به جامعه ای سالم، توانمند، پویا و قوی
ب : روش اجراي هدف

  1. شناسایی خانواده های نیازمند، بیماران مستمند، ایتام و اقشار ضعیف و حمایت از آنها
  2. شناسایی دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، ورزشکاران، هنرمندان و افراد مستعد و نیازمند و کمک به آنها جهت رشد و شکوفایی
  3. شناسایی خیرین، جلب حمایت های مردمی، برنامه ریزی و ساماندهی خیرات در جهت افزایش بهره وری و پرهیز از هدر رفت سرمایه ها
  4. ایجاد بستر مناسب و توسعه زیرساخت ها نظیر ساخت مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی، دینی، درمانی و ... جهت نیل به اهداف انجمن
  5. ایجاد و حمایت از کارگاه های خوداشتغالی، صنایع دستی و خانگی و تعاونی ها جهت اشتغال زایی و کمک به اقتصاد خانواده
  6. برگزاری دوره های آموزشی، همایش، سمینار، اردوهای علمی- فرهنگی، چاپ نشریه و ... در جهت رسیدن به اهداف انجمن

ماده 11

الف : شرايط عضويت : شرايط عضويت انجمن در چهارچوب آئين نامه عضويت به پيشنهاد هيات مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد .

ب : انواع عضويت :

عضو رسمي: عبارت است از افرادي كه داراي شرايط عضويت هستند ايشان داراي حق راي و كانديداتوري مي‌باشند.

 عضو غيررسمي: عبارت است از افرادي كه فاقد شرايط عضويت هستند وليكن مي‌توانند در پيشبرد اهداف مشاركت نمايند . ايشان فاقد حق راي و كانديداتوري هستند.

فصل دوم : ساختار

ماده 12

اركان انجمن عبـارتنـد از 1- مجمـع عمـومـي 2- هيأت مـديـره 3- بازرس .

ماده 13

مجمع عمومي مؤسس همان هيأت مؤسس بوده و وظايف ذيل را داراست:
1 - انجام اقدامات اوليه براي تاسيس؛
2 - تهيه طرح اساسنامه و تصويب آن؛
3 - انتخاب اولين مديران و بازرسان انجمن.
تبصره 1- اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اكثريت لازم، دربار دوم با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت.
تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي مؤسس با اكثريت دو سوم آراء حاضرين با تاييد مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي مي‌شود.

ماده 14

مجمع عمومي عادي:
مجمع عمومي متشكل از اعضا مي باشد و عاليترين مرجع تصميم‌گيري است كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي‌گردد .

ماده 15

مجمع عمومي عادي سالانه در بهمن ماه تشكيل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه يك اعضا در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود.

حد نصاب اعضا براي برگزاري مجامع عمومي :

تعداد اعضا جهت برگزاري مجمع عمومي، مي بايست حداقل دوبرابر تعداد اعضاي هيات مديره وبازرسين انجمن باشد تا امكان برگزاري انتخابات ميسر گردد. هيات مديره موظف است قبل از برگزاري مجمع عمومي، اقدامات لازم را براي عضو پذيري به تعداد حد نصاب مذكور انجام دهد .

تبصره 1- اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به علاوه يك آرا حاضرين در جلسه رسمي مجمع مي باشد مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه با رأي اكثريت نسبي خواهد بود. در صورتي كه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 10(ده) روز تشكيل و با هر تعداد از اعضاي حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت.

تبصره 2- مجمع عمومـــي عادي ممكنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيأت مديـــره يا بازرس ( ها) يا به درخواست يك پنجم اعضاء - در صورتي كه هيأت مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبني بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننمايد تشكيل گردد.

تبصره 3- دعوت براي برگزاري مجامع عمومي (عادي، عادي بطور فوق العاده ،فوق العاده) از طريق چاپ آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و يا  ارسال دعوتنامه كتبي با پست سفارشي حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع و یا اعلان از طریق ایمیل اعضا و یا درج اطلاعیه در وبسایت،کانال وصفحات اجتماعی رسمی انجمن صورت مي‌پذيرد.

 تبصره 4- روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاي انجمن در مجمع عمومي ساليانه تعيين مي شود .

تبصره 5- هيات مديره انجمن موظف است فهرست اعضاي انجمن را به صورت ساليانه تنظيم نمايد و فهرست اسامي مذكور پس از تائيد بازرس انجمن (ممهور به مهر انجمن) ، در مجامع عمومي ملاك عمل قرار گيرد .

تبصره 6 - هيات مديره وقت موظف هستند كه صورتجلسات مجامع عمومي  (عادي، عادي بطور فوق العاده ،فوق العاده) را حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ برگزاري جلسه به انضمام اسناد و مدارك لازم به مرجع صدور پروانه  فعاليت تحويل دهند .

تبصره 7- روند برگزاري مجامع عمومي براساس مفاد اين اساسنامه و مقررات مرجع صدور پروانه فعاليت انجام خواهد شد.

ماده 16

وظايف مجمع عمومي عادي :
1 - انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان ( اصلي و علي البدل )؛
2 - استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس (ها)؛
3 - تعيين خط مشي كلي انجمن؛
4 - بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هيات مديره؛
5 - تصويب ترازنامه و بودجه انجمن؛
6 - تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها؛
7 - عزل اعضاي هيات مديره و بازرسان؛
8 - تعيين حق عضويت؛
9 - تصویب آیین نامه انتخابات،تعیین زمان برگزاری و انتخاب هیئت نظارت و اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان                 10 -تصویب انتشار نشریه

ماده 17

مجمع عمومي فوق‌العاده
مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:
1 - با درخواست اكثريت اعضاي هيات مديره يا بازرس؛
2 - با درخواست يك پنجم اعضاء در صورتيكه هيأت مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبني بر برگزاري مجمع عمومي عمل ننمايد .
تبصره 1- اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بار اول همان شرايط مجمع عمومي عادي مي باشد و در بار دوم با حضور هر تعداد از اعضا كه حق رأي دارند تشكيل مي‌گردد.
تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده با آراي دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 18

وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده :
1 - تصويب تغييرات اساسنامه؛
2 - بررسي و تصويب يا رد انحلال؛
3 - تغيير در ميزان سرمايه؛
4 - انحلال قبل از موعد؛
5 - هرگونه تغيير در ماهيت.

ماده 19

مجامع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند.

تبصره1- اعضاي هيأت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيأت مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد.

تبصره 2- رئيس هيأت مديره ، رئيس هيأت رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينكه موضوع عزل يا انتخاب هيأت مديره دردستور جلسه  باشد.

تبصره 3-  مجامع عمومي عادي، عادي فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت كشور برگزار مي شود.

ماده 20

هيات مديره :
انجمن داراي هيات مديره اي مركب از 7 عضو اصلي و 2 عضو علي‌البدل خواهد بود.
تبصره 1- جلسات هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرا حاضرين معتبر خواهد بود .
تبصره 2- شركت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروريست و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا 3جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب در طول سال درحكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
تبصره 3- دعوت از اعضاي هيات مديره مي بايست حداقل 10 روز قبل از تشكيل جلسه به صورت كتبي  قانوني طبق رويه مصوبه هيات مديره  انجام پذيرد .

ماده 21

در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيات مديره يا بازرس، عضو علي‌البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره يا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

در صورتيكه تعداد هيات مديره يا بازرســي به هر دليل كمتر از تعداد اعضاء اصلي شود و ورود اعضاء علي البدل نيز موجب تكميل آن نشود .هيات مديره و بازرسين موظف هستند اقدامات لازم را جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بصورت فوق العاده  جهت ترميم هيات مديره و بازرسين انجام دهند در صورت عدم اقدام هيات مديره و بازرسين ، اعضاي انجمن مي توانند با هماهنگي مرجع صدور پروانه فعاليت اقدام نمايند .

ماده 22

هيات مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل ماهي یکبار تشكيل مي‌گردد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس یا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد .
تبصره: نحوه تشكيل جلسه فوق‌العاده بموجب آئين‌نامه داخلي است كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد.

ماده 23

اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار و یک نفر دبیر انتخاب خواهند نمود، حدود اختيارات آنها را اساسنامه يا آيين نامه‌‌اي كه به تصويب مجمع عمومي اعضاء خواهد رسيد مشخص مي‌نمايد.

تبصره 1- هيأت مديره موظف است پس از تعيين سمتها، حداكثر تا يك هفته از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت مدير عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين كند.

 تبصره 2- مدير عامل نمي تواند در عين حال رئيس هيأت مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم اعضاي مجمع عمومي.

تبصره 3- هيات مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذكر را از سمت هاي مذكور عزل كند.

تبصره 4- هيات مديره در صورت لزوم مي تواند سمتهاي ديگر براي ساير اعضا هيات مديره و یا کمیته هایی به عنوان بازوی اجرایی خود تشکیل دهد. حدود اختیارات و وظایف کمیته ها توسط آیین نامه هایی که به تصویب هیئت مدیره می رسد مشخص و تعریف می شود .

ماده 24

هيأت مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هيأت مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع است.

ماده 25

هيات مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذيل مي باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول، رسيدگي به حسابها، پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده. به طور كلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض باستثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي باشد به نام انجمن انجام دهد . همچنين هيأت مديره موظف است 2 ماه قبل از پايان تصدي خود، از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هيأت مديره و بازرس جديد دعوت نمايد. هيأت مديره قبل از درج آگهي در روزنامـــه كثير الانتشار بايد دستور كار مجمع عمومي، زمان و مكان برگزاري و فهرست اسامي اعضا را به تاييد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

تبصره 1- جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي اعضاء است ، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور ، مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را  دارا مي باشد.

تبصره2- هيات مديره پس از تصويب مي‌تواند در انجام معاملات و يا پرداخت هزينه‌هاي جاري موسسه تامبلغ 000/000/000/20 بيست میلیارد ريال  بدون تصويب مجمع عمومي رأساً اقدام نمايد.

 

 ماده 26

انجمن داراي یک بازرس اصلي و یک بازرس علي‌البدل مي باشد كه در مجمع عمومي عادي با رأي كتبي و براي مدت يكسال انتخاب مي گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

بازرس مي تواند از بين مؤسسات حسابرسي مستقل رسمي  انتخاب شود .

ماده 27

اشخاص ذيل نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند .
1-  كساني كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كلاً و يا بعضاً محروم شده باشند؛
2 - مديران و مدير عامل انجمن؛
3 - اقرباي سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
4 - همسر اشخاص مذكور دربند 2 .

ماده 28

وظايف بازرس به شرح ذيل است :
1-  بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي؛
2-  مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي؛
3-  گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي؛
4-  اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارايي ، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه هيات مديره و مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند؛
5-  ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره- بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شركت نمايد .

ماده 29

بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات انجمن انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد .

ماده 30

الف : حق امضاي اسناد و اوراق بهادار انجمن :

كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيأت مديره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

 ب : مكاتبات انجمن :

  • مكاتبات انجمن با امضاي مدير عامل و مهر انجمن انجام مي شود . كليه مكاتبات بايد در سربرگ انجمن تنظيم شود .
  • رئيس هيات مديره مي تواند در سربرگ انجمن ، در چارچوب وظايف محوله اساسنامه ، مكاتبه نمايد .

تبصره - هيأت مديره و بازرسان تا زمانيكه جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده اند در مسئوليت خود باقي خواهند بودو مي بايست با قيد فوريت در خصوص برگزاري مجمع عمومي براي انتخاب مديران اقدام نمايند .

ماده 31

مدير عامل بالاترين مقام اجرايي انجمن است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره و اساسنامه به وي تفويض مي گردد نماينده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد .
تبصره 1-  عزل مديرعامل از اختيارات هيأت مديره مي‌باشد كه بايد مستند و مدلل باشد.
تبصره 2-  دوره تصدي مدير عامل از مدت مسؤوليت هيأت مديره بيشتر نخواهد بود و ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي باشد. مدير عامل در صورت انقضا مدت تصدي موظف است تا تعيين جانشين، وظايف محوله را انجام دهد.

 

ماده 32

مديرعامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهاي ذيل مي باشد :
1-  نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي؛
2-  استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هيات مديره؛
3-  نگهداري دارايي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر انجمن؛
4-  اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب هيأت مديره به وي تفويض شده باشد؛
5-  ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي انجمن به هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي؛
6-  تهيه پيشنويس ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيأت مديره و ارسال به مجمع عمومي؛
7-  تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيأت مديره؛
8-  نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمايندگي ها و دفاتر پس از طي مراحل قانوني؛
9-  پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذكر علل موجه براي تصويب به هيأت مديره؛
10- انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مديرعامل محول شده يا بشود.

تبصره در صورت عزل مدير عامل از سوي هيات مديره ، مدير عامل موظف است بلافاصله  كليه اسناد و مدارك ، سربرگ و مهر انجمن را به هيات مديره انجمن تحويل نموده و مراتب صورتجلسه شود .

ماده 33

حقوق و مزاياي مديرعامل بوسيله هيأت مديره تعيين مي شود .در صورتي كه مديرعامل از اعضاي هيأت مديره نباشد بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيأت مديره شركت نمايد .

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 34

بودجه انجمن از طريق ذيل تأمين مي‌شود:
الف) هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.
ب) وقف و حبس، صدقات، زکات .
پ) وجوه حاصل از فعاليتهاي انجام شده در چارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آئين‌نامه.
ت) حق عضويت در سازمان.

-كليه وجوه حاصل از فعاليت انجمن، مي بايست به حساب بانكي انجمن واريز گرديده و طبق مقررات اساسنامه و اسناد مالي هزينه شود .

-هيات مديره موظف است اسناد مالكيت اموال و دارائيهاي غير منقول را دردفاتر اسناد رسمي ، بنام انجمن تنظيم نموده و فهرست اموال را بصورت ساليانه به مرجع صدور پروانه اعلام كنند .

 

ماده 35

امور مالي :

انجمن مكلف است درآمد و هزينه ها را در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن را همراه با گزارش عملكرد اجرايي حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع صدور پروانه ارايه نمايد. چنانچه مرجع مذكور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالي يا اجرايي نمايد انجمن موظف به ارايه آن است.

تبصره 1- هيات مديره مكلف است نسبت به افتتاح حساب بانكي در يكي از بانك هاي رسمي اقدام نموده و كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و وجوه مازاد بر هزينه ها را در همان حساب نگهداري كند.

تبصره 2- سال مالي انجمن منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان ماه ختم مي‌شود به استثناء سال مالي اول كه از بدو تاسيس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود.كليه مدارك ، پرونده ها و مكاتبات در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود.

تبصره 3-  پرداخت حقوق به كاركنان تمام وقت و حقوق بگير انجمن مي بايست در چارچوب قرار داد كتبي و با رعايت مقررات جاري كشور بويژه قانون كار صورت پذيرد .

 تبصره 4- براي كاركنان و افرادي كه بصورت داوطلبانه با انجمن همكاري مي نمايند، حق الزحمه پرداخت  نخواهد شد .

 تبصره 5- مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوصي به ترتيب تاريخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد .

تبصره 6- هيات مديره موظف است براي انجام امور مالي  انجمن، آئين نامه امور مالي را تدوين و پس از تصويب  مجمع عمومي براساس مقررات اين آئين نامه اقدام نمايد .

ماده 36

هيأت مديره مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادركننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب مجمع عمومي رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشريفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

ماده 37

هيات مديره مكلف است تغييرات نشاني اعم از محل، شماره هاي تماس و پست الكترونيكي و ديگر موارد مشابه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.

ماده 38

انجمن داراي سربرگ، مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيأت مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد. هيئت مديره مكلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارسال نمايد.

تبصره- هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانوني دارد.

ماده 39

انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومي فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم اعم از منقول و غير منقول دارايي انجمن را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برساند. هيات مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد

تبصره 1- مجمع عمومي فوق‌العاده موظف است دارايي سازمان را پس از انحلال كه با نظارت مرجع صدور پروانه به يكي از سازمانهاي مردم‌نهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين مي‌گردد، واگذار نمايد.

 تبصره 2- تصفيه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين جاري كشور صورت خواهد پذيرفت.

تبصره 3-  هيات تصفيه از بين خود يك نفر را بعنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد .

 تبصره 4- مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش تصفيه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شركتها ارائه نمايد .

تبصره 5- مؤسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچ گونه برداشت و يا تخصيص از محل كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي به انجمن را ندارند.

ماده 40

چنانچه فعاليتهاي مندرج در اهداف اين اساسنامه نيازمند كسب مجوز خاص از ساير دستگاه هاي دولتي باشد، انجمن موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نمايد.

ماده 41

به مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس آئين‌نامه ذيربط تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده 42

اين اساسنامه مشتمل بر 3  فصل و 42  ماده و 42  تبصره در نشست مورخ 25/4/98   مجمع عمومي به تصويب رسيد.