گزارش رمضان سال 1402

گزارش سبد غذایی، فطریه و فدیه رمضان سال ۱۴۰۲

جمع آوری مبلغ  ۷۰۰ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان و توزیع ۱۰۰۱ سبد غذایی به ۱۰۰۱ خانوار تحت حمایت انجمن خیریه

مبلغ جمع‌آوری شده جهت فطریه و فدیه و توزیع آن میان نیازمندان

فطریه برنج: ۷۳۹.۱۳۵.۰۰۰ تومان

فطریه نقدی: ۱۱۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان

فدیه برنج: ۸۴.۹۵۸.۰۰۰ تومان

فدیه نقدی: ۳۵.۰۹۵.۰۰۰ تومان

توزیع ۲۳۹۶ کیسه برنج ۱۰ کیلویی میان ۲۳۹۶ خانوار

و پرداخت ۱۵۳ میلیون تومان وجه نقد به ۲۳۸ خانوار

از محل فطریه و فدیه نقدی به نیابت از شما بزرگواران