هیئت موسس

موسسین انجمن خیریه وخدمات اجتماعی بندرعباس که در سال 1350 این انجمن را به صورت رسمی به ثبت رساندند.

اغلب این عزیزان هم اینک در میان ما نیستند. درود و رحمت خداوند بر همه آنها

- سید احمد فواد خطیب

- حاج عبدالرحمن فریدونی

- شیخ صالح معینی

- محمد بدری

- شیخ محمد ضیایی

- سید مسلم قریشی

- عبدالله بستکی

- محمدشریف فریدی

- محمدرسول صباغی زاده

- سید سلیمان کاملی

- حاج ابراهیم بلوکی

- عبدالرحمن مقدم

- سید عبدالرحمن بنی هاشمی

- شیخ عبدالقادر انصاری

- محمد عظیم علوی

- محمدنور عابدینی

- محمد رضی امیرزاده شمس

- میرعبدالعزیز امیرزاده شمس

                                                                        _ میرهاشم امیرزاده شمس