مبلغ حمایت خود را مشخص کنید
یا از مقادیر زیر انتخاب کنید

تومان

مشارکت شما در پروژه

0تومان

انتخاب شیوه پرداخت

مکتبخانه طلابند در بندرعباس - مرحله دیوار چینی
مکتبخانه طلابند در بندرعباس - مرحله دیوار چینی
با اجرای سقف طبقه دوم ساختمان، احداث مکتبخانه طلابند اکنون به مرحله دیوارچینی با سفال رسیده و هزینه اجرای این مرحله 130 میلیون تومان است. شرح گزارش را می توانید در ادامه مشاهده کنید.