کمک هزینه تحصیلی

امید است با یاری خدا و همراهیتان در سال پیش رو بتوانیم با شعار بکوشیم مبادا کودکی از تحصیل باز ماند حمایتگر تعداد بیشتری از محصلین مستعد و نیازمند باشیم.


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 300,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

همراهان عزیز؛ در سال 1402 توانستیم محل پرداخت کمک هزینه تحصیلی و زکات شما از 110 دانش آموز و دانشجوی مستعد و تحت پوشش با پرداخت مبلغ 388 میلیون تومان حمایت کنیم؛ باشد که پرتو این علم و دانایی به جامعه ما بازگردد.

امیدواریم با یاری خدا و همراهیتان در سال پیش رو بتوانیم با شعار بکوشیم مبادا کودکی از تحصیل باز ماند حمایتگر تعداد بیشتری از محصلین نیازمند باشیم.

شماره حساب:

0110113187003

شماره کارت:

6037-9918-9954-5002

نزد بانک ملی، به نام انجمن خیریه

و خدمات اجتماعی بندرعباس

 

ابتسام انصاری

ابتسام انصاری

میهمان