پروژها

مکتبخانه طلابند در بندرعباس - مرحله دیوار چینی
با اجرای سقف طبقه دوم ساختمان، احداث مکتبخانه طلابند اکنون به مرحله دیوارچینی با سفال رسیده و هزینه اجرای این مرحله 130 میلیون تومان است. شرح گزارش را می توانید در ادامه مشاهده کنید.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی اهل سنت بندرعباس
7,480,100 تومان
از مبلغ کل 130,000,000 تومان
مشارکت می کنم