فیلتر پروژه ها
پروژه ها

1402لوازم التحریر ایتام
تهیه بسته های لوازم التحریر، کیف و کفش برای دانش آموزان ایتام پوشش انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
27,100,000 تومان
از مبلغ کل 200,000,000 تومان
مشارکت می کنم

مأوا
داشته هایمان را قسمت کنیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
2,280,000 تومان
از مبلغ کل 100,000,000 تومان
مشارکت می کنم