فیلتر پروژه ها
پروژه ها

کمک هزینه زندگی
امید است با حمایت‌های شما در سال پیش رو به تمامی درخواست‌ها رسیدگی و پاسخ مثبت دهیم.

ادامه

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
3,035,000 تومان
از مبلغ کل 1,500,000,000 تومان
مشارکت می کنم